مؤسسة الإسمنت و مشتقاته بالشلف

Ech-cheliff Cements and Derivatives Company
« E.C.D.E »

Ordinary clinker

Ordinary clinker

Ordinary clinker

Ordinary clinker
                Caractéristiques Chimiques
Conforme à la norme NA 5042 (EN 196-2)
ElémentsTeneur (%)
CaO≥ 65%
SiO221% – 22.50%
AL2O33.5% – 5.5%
Fe2O33.5% – 5.5%
MgO≤ 0.9%
SO3≤ 0.4%
Na2O≤ 0.2%
K2O≤ 0.8%
CL< 0.01%
CaOLibre (Chaux libre )≤ 1.20%
Paf (Perte au feu)< 0.45%
I.R (Résidu insoluble)≤ 0.25%
Densité apparente g/LMin :  1180  g/L Max : 1300   g/L
Composition Minéralogique
 Formule de BOGUE
DésignationValeur garantie (%)
C3S60±3
C2S≤ 20
C3A3.5 – 7.5
C4AF11 – 15
Distribution Granulométrique
Tamis en mm403 1.52520161005FT
 % cumulé2.910.118.425.032.045.359.9100