مؤسسة الإسمنت و مشتقاته بالشلف

Entreprise des Ciments et Derivés d'Ech-cheliff
« E.C.D.E »

Clinker CRS

Clinker CRS

Clinker CRS

Clinker CRS

Apte pour la fabrication des ciments :

  CEM I 42.5 N- SR 5

  CEM I 42.5 R- SR 5

  CEM IV

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Composition minéralogique du clinker :     C3S de 55 à  67 % C3A ≤  5%